Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 23-09-2023

Thống kê đầu đuôi loto


Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 23-09-2023

NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
23/09/20230 lần2 lần4 lần3 lần3 lần3 lần0 lần4 lần4 lần4 lần
22/09/20234 lần3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần5 lần2 lần
21/09/20232 lần1 lần5 lần0 lần3 lần3 lần5 lần0 lần4 lần4 lần
20/09/20235 lần6 lần3 lần7 lần0 lần0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
19/09/20230 lần4 lần2 lần2 lần4 lần3 lần3 lần3 lần3 lần3 lần
18/09/20233 lần2 lần3 lần3 lần4 lần2 lần4 lần2 lần1 lần3 lần
17/09/20232 lần2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần6 lần2 lần2 lần3 lần
16/09/20232 lần3 lần1 lần1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần6 lần6 lần
15/09/20234 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần4 lần4 lần1 lần5 lần
14/09/20234 lần1 lần3 lần4 lần0 lần5 lần1 lần2 lần4 lần3 lần
13/09/20233 lần2 lần2 lần1 lần6 lần3 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
12/09/20231 lần2 lần5 lần6 lần0 lần5 lần2 lần3 lần1 lần2 lần
11/09/20235 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần4 lần3 lần2 lần3 lần
10/09/20235 lần4 lần5 lần2 lần3 lần0 lần5 lần1 lần0 lần2 lần
09/09/20231 lần4 lần3 lần0 lần3 lần4 lần3 lần3 lần2 lần4 lần
08/09/20231 lần4 lần4 lần2 lần1 lần2 lần0 lần3 lần3 lần7 lần
07/09/20233 lần5 lần0 lần2 lần5 lần4 lần3 lần2 lần0 lần3 lần
06/09/20233 lần2 lần4 lần2 lần3 lần1 lần3 lần3 lần4 lần2 lần
05/09/20232 lần2 lần2 lần1 lần6 lần3 lần1 lần3 lần1 lần6 lần
04/09/20232 lần4 lần5 lần2 lần2 lần4 lần3 lần1 lần3 lần1 lần
Tổng52 lần56 lần58 lần49 lần53 lần54 lần56 lần45 lần49 lần68 lần

Thống kê theo đuôi loto

NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
23/09/20234 lần3 lần5 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần4 lần1 lần
22/09/20236 lần3 lần1 lần4 lần2 lần3 lần1 lần4 lần0 lần3 lần
21/09/20234 lần4 lần1 lần3 lần5 lần1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần
20/09/20232 lần4 lần1 lần5 lần4 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
19/09/20233 lần3 lần7 lần0 lần1 lần6 lần2 lần0 lần5 lần0 lần
18/09/20230 lần2 lần5 lần2 lần4 lần0 lần4 lần6 lần3 lần1 lần
17/09/20231 lần2 lần2 lần4 lần3 lần6 lần5 lần1 lần1 lần2 lần
16/09/20235 lần1 lần1 lần4 lần5 lần2 lần0 lần3 lần1 lần5 lần
15/09/20233 lần3 lần7 lần5 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
14/09/20233 lần3 lần3 lần4 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
13/09/20235 lần3 lần5 lần0 lần2 lần3 lần4 lần2 lần0 lần3 lần
12/09/20233 lần1 lần4 lần4 lần5 lần0 lần2 lần4 lần2 lần2 lần
11/09/20232 lần2 lần4 lần3 lần3 lần2 lần2 lần1 lần4 lần4 lần
10/09/20236 lần1 lần4 lần1 lần4 lần2 lần3 lần0 lần3 lần3 lần
09/09/20232 lần6 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần0 lần4 lần7 lần
08/09/20233 lần3 lần2 lần5 lần3 lần4 lần1 lần4 lần0 lần2 lần
07/09/20231 lần0 lần3 lần4 lần1 lần1 lần2 lần3 lần5 lần7 lần
06/09/20231 lần3 lần1 lần1 lần6 lần3 lần5 lần1 lần2 lần4 lần
05/09/20231 lần1 lần6 lần2 lần3 lần1 lần6 lần3 lần1 lần3 lần
04/09/20233 lần4 lần3 lần4 lần2 lần4 lần4 lần1 lần2 lần0 lần
Tổng58 lần52 lần66 lần60 lần61 lần46 lần53 lần46 lần44 lần54 lần


Thống kê theo tổng loto

NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
23/09/20230 lần4 lần2 lần0 lần3 lần6 lần6 lần1 lần4 lần1 lần
22/09/20231 lần3 lần2 lần5 lần1 lần4 lần2 lần3 lần4 lần2 lần
21/09/20234 lần2 lần3 lần5 lần1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần4 lần
20/09/20232 lần3 lần4 lần3 lần4 lần2 lần2 lần4 lần1 lần2 lần
19/09/20232 lần3 lần1 lần5 lần2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần3 lần
18/09/20233 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần4 lần4 lần3 lần2 lần
17/09/20232 lần2 lần5 lần2 lần1 lần3 lần4 lần4 lần3 lần1 lần
16/09/20232 lần2 lần1 lần3 lần4 lần2 lần3 lần5 lần4 lần1 lần
15/09/20232 lần1 lần7 lần0 lần4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần4 lần
14/09/20231 lần6 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần4 lần2 lần3 lần
13/09/20231 lần1 lần2 lần4 lần3 lần3 lần4 lần1 lần3 lần5 lần
12/09/20232 lần1 lần3 lần3 lần1 lần5 lần2 lần3 lần2 lần5 lần
11/09/20231 lần2 lần3 lần3 lần4 lần5 lần1 lần2 lần2 lần4 lần
10/09/20235 lần2 lần7 lần0 lần6 lần4 lần0 lần0 lần3 lần0 lần
09/09/20234 lần2 lần2 lần1 lần3 lần5 lần5 lần1 lần3 lần1 lần
08/09/20234 lần1 lần3 lần6 lần2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần1 lần
07/09/20233 lần2 lần3 lần4 lần3 lần4 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
06/09/20232 lần2 lần3 lần2 lần4 lần5 lần3 lần4 lần1 lần1 lần
05/09/20232 lần2 lần1 lần5 lần2 lần4 lần6 lần1 lần1 lần3 lần
04/09/20233 lần2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần3 lần3 lần4 lần
Tổng46 lần45 lần59 lần56 lần54 lần68 lần60 lần51 lần51 lần50 lần